Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Krijger Services (DKS) heeft als belangrijkste doel om  elke klant een tevreden klant te laten zijn. Om toch een aantal zaken duidelijk te formuleren vind u hieronder onze algemene voorwaarden.

 

* De klant is zelf verantwoordelijk voor de rechten op de media. DKS vervaardigd alleen de kopie in opdracht van de klant. Bij redelijke twijfel over de legaliteit van het overzetten/dupliceren behoudt DKS zich het recht voor om de opdracht te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

* DKS is gerechtigd om een opdracht te weigeren indien er sprake is van: (o.a.) aanstootgevend materiaal, porno, geweld, beschermd materiaal e.d. Daar waar sprake is van ernstige wetsovertreding is DKS genoodzaakt om hiervan melding te maken bij de verantwoordelijke instanties.

* Audio- & videobanden welke van zodanige kwaliteit zijn dat deze problemen veroorzaken in onze apparatuur worden gelijk uit productie genomen en niet omgezet.

* De tijdstoeslag bij audio en video overzetten is op basis van nacalculatie. Offerte's zijn op basis van inschatting.

* Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging voor, tijdens of na het overzetten/versturen van uw materiaal.

* DKS gebruikt uitsluitend klasse A media voor haar producten. Dit om een optimale kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen. Er wordt door DKS echter geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de levensduur van de media & de compatibiliteit van de media met uw eigen dvd-speler.
Zie ook de informatie op de FAQ-pagina.

* DKS garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

*Betaling van een opdracht dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na deze 30 dagen is DKS gerechtigd om rente te berekenen over het openstaande bedrag.

* DKS blijft volledig eigenaar van de geleverde diensten en/of media tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Daarnaast wordt (indien van toepassing) gebruik gemaakt van het opschortingsrecht.